Årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Långelanda Fiber ek Förening

Våren 2016 präglades av väntan, innan Länsstyrelsen äntligen, i slutet juni kom med besked att vi fick det nödvändiga bidraget för att kunna komma igång.

Den 27 juni hölls årsstämma.

Styrelsen fram till stämman 2018 har varit,

Ordförande / Frank Fredrikson, vice ordförande / Öystein Andersen, sekreterare /Joakim Swedberg, Kassör /Per Skoglund, övriga / Henrik Glanz, Kristoffer Nyrén, ersättare / Per Almbratt och David Torstensson.

Styrelsen har hållit 4 protokollförda sammanträden.

Medlemsantalet ökade under året med 31 st, till 564 medlemmar.

Medlemsårsavgiften har varit 200kr

Under 2017 har byggnationen av nätet fortskridit. Svårigheterna har varit de förväntade och hittills har kostnaden hållit sig inom ramen. Ellevio aviserade att de skall bygga ut sitt jordlagda elnät och ta bort all så kallad blanktråd. Vi samarbetar och samförlägger i görligaste mån, vilket ger många fördelar. Detta kommer dock att påverka och troligen försena vårt färdigställandedatum.

Under våren 2017 betalade medlemmarna in 5 000kr av medlemsinsatsen

Samarbetet med våra grannföreningar ökade under 2017. Mittorust, Askerön/Säckebäck och Långelanda gjorde en gemensamupphandling av KO (kommunikationsoperatör). I slutet av året utsåg vi gemensamt Zitius, som fick högst utvärderingspoäng, till vår KO.

I nov hölls ett mycket välbesökt informationsmöte i Ängåsskolans Aula.

På vår hemsida och facebook har löpande lagts ut information. Nyhetsbrev har skickats ut via mejl. Till de medlemmar som inte har mejl har information sänts via vanlig post.

Fokus för 2018 är inriktat på att byggnationen skall kunna färdigställas och vi äntligen skall få fiberuppkoppling.

/ Styrelsen

 

Samma sida i pdf tryck : Verksamhetsberättelse 2017 Långelanda Fiber

Protokoll från mötet: Protokoll årstämma 2018

Dagordning:  Dagordning årsmöte Långelanda Fiber 28 juni 2018