Dagordning årsstämma 2016

Dagordning vid ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2016, torsdag 26 maj med Långelanda Fiber Ekonomisk förening.

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av ordförande på ett år
13. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på två år.
14. Val av två stycken revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en
skall vara sammankallande.
16. Styrelsens redovisning av nuläget för projektet.
17. Begäran om stämmobeslut på att styrelsen vid behov skall ha rätt att ta upp temporärt lån i Orust Sparbank, enligt av banken tidigare utställt löfte.
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande