Årsmöte 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Långelanda Fiber ek Förening

Den stora uppgiften under året, har varit att förvärva medlemmar. Arbete intensifierades med adresserade utskick under hösten.

14 april hölls ett välbesökt informationsmöte i MIK klubblokal. I maj passerade vi 300 medlemmar

Under juni startades en facebook-sida,

21 juli hölls extrastämma, där medlemmarna med acklamation, tog styrelsens förslag att gå vidare och bygga vårt fibernät, med ett takpris om 20 000kr per ansluten fastighet.

På facebook och vår hemsida läggs diverse nyhetsbrev. Dessa brev skickas normalt också ut via email. Det finns problem med filter av olika art samt att mottagen gör felklickningar, vilket ger att inte email är 100% säkert. Medlemmar utan email har fått information brevledes.

Under hösten skapades en logga och nya skyltar sattes ut.

Mycket arbete och energi har lagts ner på att sprida vårt budskap

Medlemsvärvningen medförde en kraftig ökning under hösten och bidrog ett bra medlemsunderlag för vår bidragsansökan, vilken slutfördes inför stoppdatum i november. Vid årets slut var vi 497 medlemmar, en ökning med 252 st.

Styrelsen har varit representerad vid möten på kommunnivå, där ett flertal ärenden behandlats. Dels med kommunen som värd, dels i arbetet att skapa en någon form av paraplyorganisation. Vi har också deltagit i en större sammandragning på regional nivå.

Två viktiga steg togs under hösten

20okt 2015 skev vi avtal med byNet AB angående systemleverans, dvs projektering, material och fiber på plats nätet.

18 dec 2015 skrev vi avtal med Bjarne Rutgersson i Svanesund AB avseende förläggning av kanalisation, dvs lägga rören som fibern skall blåsas i.

Avtalen skrevs efter upphandling enligt offentlighetsprincipen.

Den tredje stora upphandling är KO (kommunikations Operatör), den som förmedlar informationen i nätet. Denna upphandling sker troligen efter bidraget beviljats.
Årsmöte hölls 2 juni i Långelanda församlingshem.

Styrelse vald fram till föreningsstämman 2015-06-02:

Nils Pettersson, ordförande

Björn Dramsvik

Frank Fredrikson

Anders Nilsson

Torsten Sahlgren

Per Skoglund

Eva-Lotta Westergren

Öystein Andersen, ersättare

Christer Hellekant, ersättare
Styrelse vald vid föreningsstämman 2015-06-02:

Frank Fredrikson, ordförande

Per Skoglund

Torsten Sahlgren

Öystein Andersen

Anders Nilsson

Joakim Swedberg

Johan Christensson-Capelius

Kristoffer Nyrén, ersättare

Per Almbratt ersättare
Det har hållits ett större allmänt informationsmöte

Vi har haft ordinarie årsstämma och en extrastämma

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda styrelsemöten.
Antalet betalande medlemmar har ökat till 497 under år 2015 (från 245).

Medlemsavgiften har varit oförändrad, 100 kr.

Grundinsatsen är 100 kr.

/Styrelsen

Årsmöteprotokoll

Länk till pdf filen hittar du här: ProtokollÅrsmöte2016_scannat.pdf