Årsmöte 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Långelanda Fiber Ekonomisk förening verksamhetsåret 2014-01-01—2014-12-31

Föreningens genomförda verksamhet

Fokus under året har varit att värva fler medlemmar. Styrelsen har köpt in och placerat ut banderoller med texten ”langelandafiber.se” på olika platser i vårt område. Vägskyltar i A4- och A3-format med texten ”Ä du mä!” och ”Vi ä mä!” har placerats ut på lämpliga platser. Vi har deltagit vid vägföreningsmöten och områdesansvariga har utsetts. Information om fiber tillsammans med medlemsanmälan har delats ut vid dörrknackning och lagts i brevlådor.

Styrelsen har varit representerad vid det flertal tillfällen när kommunen bjudit in till träffar med alla fiberföreningar på Orust. Frågor som hanterats är till exempel status i föreningarna, geografiska gränser, eventuell gemensam upphandling, avtal, bidragsregler, kriterier och bredbandsmässa i kommunens regi. Via kommunen har styrelsen också erbjudits ”styrelseutbildning”. Vid ett möte medverkade Länsstyrelsen och VG-regionen och redogjorde för aktuella regler vid den tiden.

Ett informations- och medlemsmöte genomfördes den 11 mars 2014 i Ängås aula. Per Linnér från kommunen och Peter Sonnius från byNet informerade. Mötet lockade fler än 50 personer, de flesta redan medlemmar.

Föreningsstämman hölls den 3 juni i brandstationen i Svanesund och samlade 23 personer.

Vi annonserade inför, och deltog vid kommunens bredbandsmässa den 16 juni i Kajutan där fiberföreningarna, kommunen, Telia, byNet och Orusts sparbank var utställare.

Högås fiberförening informerade styrelsen om sitt arbete vid ett styrelsemöte den 30 september och informerade som föreningens erfarenheter och svarade på ledamöternas frågor.

Gräventreprenör Bjarne Rutgersson har informerat styrelsen om sitt arbete med fiberdragning.

Styrelsen

Styrelse vald vid föreningsstämman 2014-06-03:

 • Nils Pettersson, ordförande
 • Björn Dramsvik
 • Frank Fredrikson
 • Anders Nilsson
 • Torsten Sahlgren
 • Per Skoglund
 • Eva-Lotta Westergren
 • Öystein Andersen, suppleant
 • Christer Hellekant, suppleant

Styrelse fram till föreningsstämman 2014-06-03:

 • Nils Pettersson, ordförande
 • Per Skoglund, kassör
 • Eva-Lotta Westergren, sekreterare
 • Björn Dramsvik, ledamot
 • Fredrik Olsson- Cleblad, ledamot
 • Ingela Rutgersson, ledamot
 • Christer Hellekant, suppleant
 • Karl-Erik Karlsson, suppleant

Styrelsen har under året hållit tio protokollförda styrelsemöten.

Viktiga händelser under året

Under året passerade vi med råge 200 medlemmar.

Deklaration för föreningen har inlämnats till Skatteverket.

Vi har skickat in ansökan om projektstöd till Jordbruksverket f.v.b. till Länsstyrelsen. Vår ansökan ska kompetteras. Det gamla kösystemet är upplöst och nu gäller det istället bland annat att ha många bofasta medlemmar, kompetens inom olika områden och att lämna en komplett ansökan. Kriterierna och tidpunkten för bidragsfördelningen har justerats.

Styrelsen påbörjade förprojektering.

Verksamheten i siffror

 • Antalet medlemmar har ökat till 245 under året 2014 (54 vid förra årsskiftet).
 • Vi genomförde ett informations-/ medlemsmöte den 11 mars i Ängås aula.
 • Medlemsavgiften har varit oförändrad, 100 kr.
 • Insatsen är 100 kr.

/Styrelsen

Årsmöte 2014